vroeger en nu

Het verhaal van "De Villa mijner dromen"

 

1. De "hoofdprijs" tentoongesteld

aan de Carnotstraat, hoek van

Schoonhovestraat (1954)

De Villa mijner Dromen", die zich thans bevindt op Linkeroever, Dijk I7. vlak bij de “plage“ is onafscheidelijk verbonden aan de 3de nationale tombola ingericht door Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund) zijnde een in-ternationaal fonds voor hulp aan het kindonder de apspiciën van de Uno. Dit fondsgaf als hoofdprijzen van haar tombola ini954 twee volledig ingerichte villa`s meteen toenmalige waarde van 750.000,- Fr.waarin begrepen 100.000 Fr aan bemeu-beling die de winriaars konden kiezen uit de tentoongestelde in de model- villa. Niet enkel in Antwerpen werd toen en modelvilla opgericht  maar eveneens in Brussel.

De villa werd opgetrokken op stadsgrond gelegen hoek Carnotstr - Van  Schoonhovenstraat, nabij het Koningin Astridplein  de linkerzijde komende van de Gemeentestraat, Heden is er een filiaal van het Gemeentel Uit archiefmateriaal kan opgemaakt dat het niet de eerste maal was dat Unicef een gelijkwaardige hoofclpriis ten beste gaf. Aanvankelijkwas de constructie van bescheidener vorm: een bungalow. Het college verleende op 6 oktober l950 aan het “Plaatselijk Comité" van Unac (United Nations Appeal for Children), het latere Unicef, de toelating om gedurende 5-6 maand over het bovenvernoemd perceel grond te mogen beschikken en het tentoonstellen van de bungalow en dit tot 20 september 1951.

 

Ook in 1952 was het zover. Emiel Draps (concessiehouder van lmalso) (lntercomrnunale Maatschappij van  de Linker Schelde Oever) verzoekt aan het college op l8 december 1952 om te kunnen overgaan tot het bouwen van een stenen villa op Linkeroever St.-Annastrand". Scheldedijk. De toelating wordt verleend  op 3l december 1952. Het betrof het herbouwen van een "Villa mijner Dromen". Het plan toont ons een ander type villa dan deze van de tombola van |954. Het gebouw staat er nog steeds. Beide villa's hadden Paul Hahn als architect - urbanist uit Antwerpen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dat E.Draps de villa heropricht betekent daarom nog niet dat hij de gelukkige winnaar ervan was. De gelukkigen van de vorige waren onbekenden van Luik en Brabant. Het derde landhuis, van 1954, zou de vorige qua stijl overtreffen. Het ging om een landelijke woning geschikt voor een gezin met verscheidene kinderen (zie foto).

Het "Plaatselijk Comité" van Unicef vraagt op 22 januari 1953 de toelating om tijdelijk een villa op te richten hoek Carnotstr -Van Schoonhovenstraat voor een termijn van zes maand. De villa mocht niet bewoond worden. Na het verstrijken van de termijn moest zij afgebroken worden en

het pand in de oorspronkelijke toestand hersteld op kosten van de vergunninghouders

Er zou nog wel enige tijd overheen gaan vooraleer aan die voorwaarden kon worden voldaan. De ruimte werd gebruikt voor andere doeleinden: in l955 werd zij voor drie maand verhuurd aan de firma "Robot Ami" uitgebaat door dhr. Simons. Offerande -straat 50. "Ami" staat voor "Automatic Music and Marchanding Industries" juke-Box. Zijn handelszaak. in de Offerandestraai. werd in april i955 door brand vernield. Hij ontruimde de villa in november l95S en kon nadien werd zij afgebroken. Op 5 juli vraagt ,de N.V. Sarma (grootwarenhuizen) de vergun-ning aan om een voorlopig gebouw (houtconstructie) op te trekken op het perceel voor een tijdsspanne van een jaar. Het zal dienst doen als verkoop- chalet dit ingevolge de brand in haar magazijn (Carnotstraat 48) op I4 juni i956. De huurover een- komst liep tot einde l958. Middelerwijl was het magazijn heropgebouwd en was de hout-constructie volledig verwijderd in juni 1959.

De opbouw

De villa werd opgericht met de belangeloze of bereidwilige medewerking van het gemeentebestuur van Antwerpen en een 37-tal Antwerpse en niet-Antwerpse firma's o.a.: A L'lnnovation, voor de bemeubeling er garnering; Schiltz Gebroeders.voor levering en plaatsing van sanitaire toe!stellen (Kloosterstraat), het televisseappaat werd geplaatst door de N.V. Arel (Schoten) het kunstsmeedwerk kwam 

van Baeyens (Violerstraaï); Pottelberg (Kortrijk), voor levering van de dakpannen. De plechtige inhuldiging vond plaats op vrijdag I7 oktober l954 te l7 u. talrijke personaliteiten hadden de uitnodiging beantwoord: mevr. Irma Craeybeckx, echtgenote van de Burgemeester, de heren schepenen Frans Detiège. vader van.... Posson, Bernaerts. Tysmans en verscheidene gemeente -raadsleden. De Antwerpse kranten besteedden veel aandacht aan deze gebeurtenis. Vele van hen hielden reeds op te bestaan: Het Handelsblad, Het Toneel, Le Matin, La Métropôle, Sporting,  Volksgazet. Ook de lange lijst van firma`s wordt vermeld, Het gebouw kon dagelijks kosteloos bezichtigd worden. De winnende nummers werden geloot op donderdag 23 december 1954 te 11 u. in de “Tea-Room" van "A L`Innovation". Het landhuis werd gewonnen door M, Cabay, handelaar te Aywaille (Luik). Het voornemen bestond om een 4de tombola in te richten het Jaar daarop. Over dit initialief is me niets bekend De heer Cabay, oe winnaar. moet op de een of andere wijze zijn prijs van de hand hebben gedaan aan de maioor van de Antwerpse brandweer Edmond Rombout, die woonde op Linkeroever (Gloriantlaan) vermits de schepen Mia Van Cauwelaert waarnemend burgemeester, de overdracht van het gebouw aanvaardt, gelegen Dijk 17. De grond hoort echter toe aan lmalso Volgens de akte, opgemaakt 9 mei 1974. heeft E. Rombout met "eigen penningen" de villa heropgericht in 1954. De stad Antwerpen verwierf de constructie voor 170.000 Fr. De Stad Antwerpen verklaarde tot deze aankoop besloten te hebben met het doel de bevordering van naschoolse activiteiten, bij raadsbesluit van 17 december I973. 

Het gebouw diende als zomerverblijf en  heeft nooit vaste bewoners gehad. Eenpaar jaar later. 7 juli l976. deed lmalso kosteloos afstand van het perceel grond, waarop het gebouw stond, aan de stad. lmalso was eigenaar sinds 9 maart i929 de sticbtingsdatum van de maatschappij.

De verwerving door de stad Antwerpen geschiedde voor openbaar nut met het oog op onderwijsdoeleinden. Het terrein was alsdan reeds deels ingenomen door de praktijktuin van het "Stedelijk instituut voor Buitengewoon Secundair Onderwijs Linkeroever - Afdeling Tuinbouw". De aanschaffing ervan werd mogelijk dank zij het raadsbesluit van l2 april i976. Jules Pooters, gedetacheerde van de Dienst Groen-voorziening, was er als monitor aangesteld.

Heden ten dage staat zowel het huis als de grond ten dienste van bovenvernoemd onderwijs.

Het bijzonder ondemwijs in Antwerpenheeft heel wat locaties gekend:

- 19 september ,1899 Zwart1us'tersstraat

- 11 april i923, overbrenging naar de gebouwen van het Olympisch Zwemdok (Olympiade 1920) aan de Jan Van Rijswijcklaan.

- 1 januari i966 overgebracht naar de lokalen Begijnenvest, ingevolge de aanleg van de autosnelweg. (Lit. in Antwerpen 1860-1960; 1961-1965; 1966-197O)

- 12 december  1924. Regenstraat

- 1961. Schoolstraat

- 1964,Schoolstraat

 

Unicef

Op K6 april l948 had de Stíchtingsvergadering plaats van het Plaatselijk Comité van UNAC (zie boven). Bij koninldijk besluit van I9 augustus l952 wordt de naam gewijzigd in Unicef met als voorzitster van het Plaatselijk Comité mevr. Irma Craeybeckx van de Belgische afdeling. Secretaris L. Medaets, penningmeester E. Neefs, stadsontvanger.

Het secretariaat is thans gevestigd in “Den Wolsack", Oude Beurs 27. Antwerpen.

Dit artikel is tot stand kunnen komen dankzij de medewerking van het personeel van het stadsarchief. de dienst voor stads-exgendommen, en van Unicef.

 

J. Moens

 
 
 
 
 

Fotogalerij: De Wandeldijk

/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a153-001-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a172-001-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a909-001-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a996-001-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a5585-10201294827151287-550988272-n-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a252710-4275786411478-70335139-n-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a311517-4275815972217-1699022518-n-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a326454-3401610797634-434302221-o-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a330736-4261963345910-570386865-o-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a334959-3401608517577-593879578-o-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a376358-4275796491730-444137422-n-jpg/
/album/fotogalerij-de-wandeldijk/a394264-4556368305850-1473384187-n-jpg/