TIJDLIJN 1790 - 1900

Prent : Ignatius Joseph van den Berghe, naar Mattheus Ignatius van Bree, 1803 Rijksmuseum Amsterdam

Aankomst van keizer Napoleon Bonaparte met zijn echtgenote Josephine te Antwerpen, 18 juli 1803. De sloep met de keizer en keizerin legt aan bij de kade waar zij door het stadsbestuur met de sleutels van de stad opgewacht worden. Rechts wachtende paarden bij een stadspoort.

1806 - 1810 : Herbouw van fort "Isabelle" of "Saint Hillaire" door Napoleon

1807 -1811 : Herbouw van het fort "Burcht", "Ferdinand", of "Royal", nu genoemd "Lacroix" of " Lacoste".

1809 : Inundatie van de polders van Borgerweert, Melsele, Sint Anna en Keetenisse, door generaal Fauconnet.

Ca 1810 : Vlaams Hoofd wordt uitgebouwd tot een kleine vesting. De grachten verdiept en de borstwering versterkt. Er komt een kazerne van 200 manschappen.

Ca 1810 : Bouw van een poedermagazijn binnen het fort "Liefkenshoek".

1810 : Het ontwerp tot aanleg van de "Ville Marie Louise" ligt klaar.

1810 : Bouw van een tweede poedermagazijn binnen het fort "Liefekenshoek".

1811 -1813 : Bouw van het fort "Stengel", in verband met het ontwerp voor de "Ville Marie-Louise" op 1400 yards van het glacis. Genoemd naar de Franse generaal van Beierse oorsprong Henri Stengel (+1796).

1811-1814 : Aanleg van de polygonale vestingsgracht en dekkingsglacis van de "Ville Marie-Louise", op 700 tot 1000 yards van het fort "Vlaams Hoofd". Deze vestingsgracht, voorzien aan de binnenzijde van een defensieve dijk, met kruin op 3.10 m van de Rijselsebaan to de Schelde, verbond de uitlopers van het Galgenweel met de noordelijke Scheldedijk bezuiden fort "Isabella" of "Saint Hillaire".

1813: Bouw van een bomvrije stormkat binnen het fort "Liefekenshoek".

1813 : Bouw van het fort "Jean Bart".

1813 : Versterking van het Vlaams Hoofd: een bedekte weg wordt aangelegd rond de "Nieuwe Stad", die +/- 120 ha zou beslaan en gedekt werd door de forten "Jean Bart" en "Stengel".

1815 : sloping van het fort "Jean Bart" door de Hollanders.

1815 -1820 : Bouw van het fort "Zwijndrecht" door de Hollanders, als versterking van hzt glacis "Napoleon".

1815 -1820 : Bouw van het fort "Kallo" door de Hollanders, als versterking van het glacis "Napoleon". Verlaten na 1830 en bouwvallig vanaf 1838.

1819 : Bouw van versterkte sluizen links en rechts van het fort "Liekenshoek" om, zelfs onder beschieting, het onder-wter zetten van het omgevende gebied te kunnen uitvoeren.

1826 : Aanplanting van de dreef van het Kraaienhof te Burcht.

1829 : De kapel van Sint_Anneke wordt gekocht door de familie van de jonge priester J.C.A. Hanegraeff. Deze' stelde de kapel terug open voor de eredienst. Tijdens de Franse revolutie was het beeld van Sint Anna verborgen , en nu werd het terug getoond. Hij werd in zijn ambt bekrachtigd als titelvoerend onderpastoor van O.L.Vrouw-parochie van Antwerpen (kathedraal). De bewoners van het Vlaams Hoofd , die hem op handen droegen, noemden hem "onderpastoor en proost van SintAnneke op het Vlaams Hoofd". Hij hield dit vol tot 1865, toen zijn gezondheid het liet afweten.

1831 : Inundatie van de Borgerweertpolder. De Hollandse oorlogsbodems passeren door de Borgerweertpolder, via de doorgestoken wakersdijken tussen het Galgeweel en het noordoostelijke uiteinde van Blokkersdijk, zonder voor het vijandige Antwerpen te moeten doorvaren.

Tot 1832 : De Rijselsebaan onbruikbaar door inundatie.

1840 : Vestiging van een kleine scheepswerf bij het Vlaams Hoofd.

1841 : Aanleg van een droogdok nabij het Backersveer te Kruibeke, lengte 140 m.

1842 : Verlenging van de vergunning tot aanleg van de spoorweg Vlaams Hoofs - Gent, met een enkel spoor? Voltooid in 1845.

1852 1854 : Bouw van een citadel op het Vlaams Hoofd, ind plaats van het bestaande kleine fort.

1855-1861 : Aanpassing van het fort "Sint Marie", door generaal H.A. Brialmont (Venlo 25-2-1821 Sint Joost te Node 20-7-1903).

1858 : Opmaken van een ontwerp door de Fransman Jean Brunet om de verdediging van Antwerpen te moderniseren. Dit plan voorzag het graven van een haven door de polder van Borgerweert, verbonden met de Schelde bij de zuidelijke en noordelijke wakerdijken.

1860 : Vestiging van een kleine scheepswerf bij het Vlaams Hoofd.

1860 -1865 : Bouw van het fort "Vlaams Hoofd".

1862 : sloping van het fort "Zwijndrecht.

+/- 1865 : Sloping van het fort "Stengel".

1865, 26 december: Indiening bij het Ministerie van Openbare werken door de Heren H. en O. Gerardot de Sermoise van een ontwerp voor een hangbrug met middenpijler over de Schelde.

1866 : Aanleg van een tweetal droogdokken op het Vlaams Hoofd, met name : " Chantier Marguerie & C°", later "Antwerp Engineering c°".

1866 : ontstond een protocol met de parochie in Zwijndrecht , een Reglement voor de kapel Sint-Anna onder Zwijndrecht. Er werd een kapelaan aangesteld, met verblijf op het Vlaams Hoofd, op kosten van de gemeenschap.

ca 1868 : Aanleg van een schietstand nabij het Galgenweel.

1869 en volgende :Aanleg en bouw van het gehele complex van verdediging van de L.O. (forten en verdeigingsdijk). Door deze verdedigingsdijk werd op de linkeroever voor Antwerpen een ruimte geschapen die verschillende voordelen bood: het garnizoen Antwerpen had er een woonplaats, een operatieterrein om een omsingeling, van het westen uit, op te vangen; de noodzaak van strategische overstromingen werd opgeheven en de polders, gelegen tussen de verdedigingsdijk en de Schelde, behielden een bevoorradingsrol voor Antwerpen.. Als zeer voornaam dient aangestipt dat de verbinding onderling van de forten "Sint Marie", "Zwijndrecht", en "Kruibeke" verzekerd was.

De verdedigingsdijk deelde de polder van Melsele in twee: sinsdien is men beginnen spreken van de voorpolder of Zwijndrechtpolder (oostelijk deel) en achterpolder (westelijk deel. Achter de dijk liep een bedekte weg en aan de voorzijde een brede gracht. Op twee punten werd een halfmaan opgericht: de eerste, dichtbij het fort "Sint marie", had als doel de toegang van het fort langs Kallo (Kapeldijk) te bestrijken; de tweede groter aangelegd, diende de Rijselsebaan vrij te houden. Natuurlijk hadden beide het vlalkke polderland in hun vizier. Van besied veldschansen scjiet thans niet veel meer over; de verdedigingsdijk bestaat nog, maar de gracht - in de volksmond "het lange einde" - en de bedekte weg hebben reeds heel wat ingeboet.

1870 : Vestiging van een petroleumraffinaderij op het Vlaams Hoofd.

1870 : Indiening bij de "Société Générale pour favouriser l'Industrie Nationale" van een ontwerp door de Heren Best, Cargadoor en De Matthys, dat onder mer een nieuwe haven op de L.O. voorziet. Dit ontwerp stuit op heftig verzet van de Antwerpse burgerij.

1870: Indiening bij de "Société Générale pour favouriser l'Industrie Nationale" van een ontwerp voor een brug over de Schelde ten zuiden van Antwerpen, door de heren Best, Cargadoor en De Matthys. het ontwerp, dat ook eeen nieuwe haven op de L.O. omvatte, stuitte op het heftig verzet van de Antwerpse burerij. Het gaf mede aanleiding tot de wet van 17 april 1874, die het beginsel van het bouwen van een brug over de Schelde afkondigde - kunstwerk, dat evenwel niet tot uitvoering kwam.

1870, 21 april : Schetsen van een brug over de Schelde door de heren H. Altenrath en J.M. Ryssens-De lauw.

1870 , 21 april : Uitbreidingsplan van de gronden van het Zuidkasteel, opgemaakt door H. Altenrath en J.M. Ryssens - De Lauw. Zij wensen eveneens een nieuwe haven op de L.O.

1870 : Om het "Camp Retranché" van Antwerpen op de Linker Scheldeoever te kunnen uitbreiden werd besloten de forten "Kruibeke" en "Zwijndrecht", alsook de versterkte dijk ten zuiden van het fort "Sint Marie" op te richten. De werken werden aangevat in 1870. Op de beneden-Schelde ging men over tot het bouwen van de forten "Sint Filip" en "La Perle" ("de Perel").

1872, 8 juni : Verwerping door de gemeenteraad van het plan opgemaakt door de "Société Générale pour favouriser l'Industrie Nationale" dat het stichten van een nieuwe havenstad op de L.O. in het vooruitzicht stelt.

1874, 17 april : Goedkeuring van de wet die het bouwen van een brug over de Schelde ordonnert. Dientengevolge wordt op 27 juli 1876 een voorontwerp ingediend door een commissie bestaande uit de Heren Van der Sweep, Dumon en De Jaer. Het betreft een brug op drie pijlers tussen het Zuiderkwartier en het spoorwegstation op L.O. De ene helft is bestemd voor de spoorweg, de andere helft voor de rijtuigen en voetgangers. Alhoewel het ontwerp niet werd uitgevoerd hadden er reeds onteigeningen plaats

1875, 23 februari : Door de gemeenteraad wordt een motie van orde voorgesteld over het slaan van een brug over de Schelde.

1877 - 1878 : Bouw van de zgn. "Batterie Cuirassée" van het fort "Sint Marie", voor het lanceren van torpedo's.

1878 : De "Société Royale Nautique Anversoise" organiseert een ligplaats voor zeiljachten stroomafwaarts het fort op het Vlaam Hoofd. Later zal hieruit de Royal Yacht Club" ontstaan.

1891, 11 mei : Voorstel van baron Sadoine Plissart-Taskin voor de ontwikkeling van L.O. als voorstad, met ontwerp van twee tunnels onder de Schelde. Verworpen.

1891 , 11 mei : Eerste voorstel van baron Sadoine Plissart -Taskin voor het leggen van twee tunnels onder de Schelde: Eén opwaarts van de Stad en één op de hoogte van het zuidelijke wandelterras. Verworpen.

1893 begin februari : De erkenning als parochie komt er pas met een brief van Mgr Stillemans, bisschop van Gent,en met een stichtingsakte . De wettelijke bekrachtiging geschiedt op 22 februari 1893. Nog een korte periode doet de 16de-eeuwse kapel dienst als parochiekerkje.

1894 : Er is een voorlopige kerk gebouwd, samen met een pastorij.

1894 : Fragmentair begin van grondophogingen met baggerspecie.

1894 : Ontwerp Muellender "voor twee tunnels onder de Schelde".

1898: Oprichting van de cementfabriek "Cannon Brand" te Burcht.

Einde 19-de eeuw: even buiten de dorpskern, in de nabijheid van de voor de kerk voorziene locatie, werd een klooster gebouwd door Zusters van de Kindsheid Jezus met een kostschool voor jongentjes. De Zusters droegen ook zorg voor een parochiale meisjesschool in lokalen door de parochie ter beschikking gesteld.Tweede titel

Dit is waar uw tekst begint. U kunt hier klikken en beginnen met typen. Consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt neque.