TIJDSLIJN 1900 - HEDEN

Foto van Sint Anneke in 1975

1900 : Verschillende wetten strekkende tot onteigeningenvan de polder van Borgerweert.

1900, 10 mei : wet op de onteigeningen in de Borgerweertpolder. Tevoren hadden reeds enkele verwervingen door de Staat plaats gehad voor het storten van baggerspecie.

1900, 10 mei : de regering trekt een bedrag uit op de rijksbegroting voor de bouw van een zweefbrug.

1901: Toekenning van de concessie voor de buurtweglijn Vlaams Hoofd- temse- Hamme. Voltooid in 1908.

1903: Verkoop van de Scheldedijken en de schorren van Burcht tot "Pijp Tabak" door de polder aan de Staat.

1903, 1 april : Eerstesteenlegging van de Sint Anna en Joachimkerk op het Vlaams Hoofd. Ingewijd op 18-09-1905: een nieuwe volwaardige kerk in vroeg-gothische stijl met als patroonheiligen de HH. Anna & Joachim. Toch duurt het nog tot in 1914 eer het kerkinterieur en het meubilair volledig waren ingericht.De voorlopige kerk zou nog vele jaren lang ten dienste staan van diverse parochiale behoeften.

1905, 1 maart : Tweede voortsel van baron Sadoine Plissart-Taskin, met de medewerking van architect H. Marcq. Het omvat een plan van aanleg van de borgerweertpolder en het ontwerp van een tunnel uitkomend op de Meir. Dit ontwerp voorzag reeds de ophoging van de Borgerweertpolder tot het peil + 8.60

1906, 30 maart : De wet betreffende de deklassering van de omheining Brialmont treft ook het gehele gebied tussen de Schelde en de lijn Blokkersdijk-Suikerdijk met onteigening, met het oog op de aanlegwerken van de linkeroever.

1906, 30 maart : De regering trekt 10.000.000 BF uit voor het maken van een oeververbinding en voor de nodige onteigeningen.

1906 : Wet machtigt de Staat tot onteigening in de polder van Borgerweert over te gaan.

1906 -1914 : Uitvoering van enkele bijkomende vestingwerken op de Linker Scheldeoever en aan de Beneden-Schelde.

1907 : Opmaken van een ontwerp tot het aanleggen van een tunnel onder de Schelde, met drie kokers, door Bertrang

1908, 14 december : Minister van Openbare Werken stuurt volgend telegram aan de voorzitter van de Studiecommissie tot inrichting van de Antwerpse agglomeratie: "Ik ben tot de bouw van een zweefbrug afwaarts van het station "Pays de Waes" besloten... Gelieve dit vraagstuk door de Comissie te doen onderzoeken". Hierop volgen geweldige reacties en discussies. Kolonel Bretrang verdedigt zijn ontwerp van een tunnel met drie buizen. Het wordt door het comité verdedigd, dat meteen de zweefbrug verwerpt.

1909, 17 juli : Bij K.B. wordt een nieuwe studiecommissie ingesteld die de verschillende manieren van oeververbindingen dient te onderzoeken.

1909, 15 okt: De studiecommissie beslist toch een zweefbrug te bouwen tussen Hoboken en Kruibeke en een wedstrijd uit te schrijven voor de aanleg van een tunnel onder de Schelde.

1909, 17 november : Besluit van de Minister tot instelling van een commissie tot bestudering van de aanleg van de Borgerweertpolder en van de bouw van een tunnel zoals voorgesteld door de vorige studiecommissie. Dit lokt talrijke voorstellen uit.

1909 : Voorstel van ingenieur Van der Mensbrugge voor een tunnel met twee buizen en een tramtunnel.

1910, februari : Voorstel van prof. J. Stübben te Berlijn voor twee metrotunnels, een opwaart en één opde hoogte van de Brouwersvliet.

1910 :Opmaken van een ontwerp tot het aanleggen van een tunnel onder de Schelde en een nieuwe stad op het Vlaams Hoofd, door prof. J. Stübben.

1910, 16 juni : Verslag van ingenieur Zanen voor een tunnel met lift en roltrappen nabij het Zuidstation.

1911 : Sloping van het fort "Isabella" of "Sint Hillaire".

1912 ,september : Indienen bij de Studiecommissie tot inrichting van de Antwerpse agglopmeratie van het ontwerp van een spoowegtunnel door ingenieur Van Bogaert.

1914, 25 maart: Opmaken van het ontwerp van de "Commission d'Etudes pour l'aménagement de l'aglomération anversoise". Eigen voorstel van de studiecommissie : een tunnel met twee bochten uitkomend op de Sint Jansvliet.

TWEEDE

1914: Aanleg van een schepenbrug over de Schelde.

1914, oktober : Opblazen van de zgn. Batterie Sous Marine" van fort "Sint Marie" door de Belgen.

1914, 9 oktober : Verwoesting van de "Kursaal" op het Vlaams Hoofd, door de Duitsers.

1914: Verwoesting van de cementfabriek "Cannon Brand" te Burcht. Nadien op moderne voet wederopgebouwd.

1914 - 1918 : uitbreiding van de versterkingen van Antwerpen, in het bijzonder op de linker Scheldeoever en in het Waasland, door het aanleggen van schuilplaatsen en verschansingen , door de Duitsers.

1914 -1918: liep zonder grote schade af voor de parochiale infrastructuur, maar tal van inwoners sloegen op de vlucht naar Zeeuws-Vlaanderen en velen onder hen keerden pas na afloop van de oorlog terug. De kerkklok werd door de bezetter opgeëist, maar kon toch gered worden.

1920, 14 januari : Verslag van ingenieur Tobie Claes ten gunste van een tunnel geschikt voor auto en tramverkeer.

1921 : Rooing van de dreef van het Kraaienhof te Burcht.

1923, 19 maart : Wet op de aanhechting van 1205 ha 44 a van Zijndrecht en Burcht, ten behoeve van de stadsuitleg op de L.O. Nieuwe oppervlakte 4025 ha 29 a 50ca. Door de grensverandering met Zwijndrecht wint Antwerpen 647 genummerde gebouwen en 563 gezinne (2426 personen) bij.

1923, 19 maart : Bij wet van deze datum wordt het houden van een aanbestedingswedstrijd voor de bouw van een tunnel vastgesteld. De aanbesteding moet ten laatste op 1 januari 1924 plaats hebben. De wet wordt niet toegepast.

1924: Ontwerp van de maatschappij"Sofina" voor de aanleg van twee ondergrondse tramtunnels onder de Schelde als deel van een ondergrondse trambaan in de stad.

1924, 10 december : De nieuwe grenzen worden door erbij betrokken besturenbij proces -verbaal van afpaling ter plaatse vastgesteld.

1925, 22 augustus : de studiecommissie tot inrichting van de Antwerpse agglomeratie kiest onder het ontwerp Van Bogaert, het ontwerp Sofina en het inmiddels ingediende ontwerp De Heem, en spreekt zich uit voor dit laatste.

1925, 24 augustus : De Heer A. Muellender stelt een financieringsmethode voor het leggen van een tunnel voor.

1926: Ontwerp Wattiez voor een spoorwegbrug opde hoogte van de Ledeganckkaai.

1926, oktober : Het zogeheten "Projet Suisse" voor een tunnel.

1926, oktober : Indiening van een Duits voorstel door de Heren Hellebosch en Barckhausen voor een brug op de hoogte van de Noorderplaats met een afrit naar de Victoriaplaats, thais Franklin Rooseveltplaats.

1928, 26 november: Doorbraken van de Scheldedijk op het Vlaams Hoofd, ter hoogte van de veerpont, ann het station en aan de Burchtseweel. Door deze dijkbreuken werd het Vlaams Hoofd erg geteisterd.

1929: Klassering bij K.B. als monument van de huizinge "Hotel de la Rose" ("De Rose, 1685) op het Vlaams Hoofd. Thans verdwenen.

1929, 9 maart : Stichting, voor de duur van 70 jaar, van de Interkommunale Maatschappij van de Linkerscheldoever (IMALSO) door de gemeenten Antwerpen, Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Burcht, Melsele, Beveren, de provincieën Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de Belgische Staat, met als doel, zoals de statuten het vermelden: "het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een tunnel onder de Schelde, rect tegenover Antwerpenn alsmede het productief en te gelde maken van de gronden van de linker Scheldeoever en de uitvoering van al de werken die dit productief en te gelde maken zouden kunnen omvatten". De statuten voorzien ook het graven van een kanaal Antwerpen - gent. De IMALSO nam ook de functies van het polderbestuur van Borgerweert over. Statuten bekrachtigd door de wet van 8 mei 1929.

1929, december : Bekend maken van de aanbesteding bij wedstrijd van een tunnel.

1930, 15 september: Aanbesteding: zestig ontwerpen wordn door tien verschillende firma's ingediend. Bij vergelijking ervan blijkt dat de bouw van twee tunnels noodzakelijk is. Zij worden in januari 1931 toegewezen aan de "Compagnie Iternationale des Pieux Armés Frankignoul" te Luik.

Ca 1931 - 1937 : Elektrificatie van de buurtspoorlij Vlaams Hoofd - Temse - Hamme.

1931, 1 maart: Aanvang van het bouwen van de autotunnel; uitvoeringstermijn 1000 werkdagen.

1931, 1 juli : Aanvang van het bouwen van de voetgangerstunnel; uitvoeringstermijn 700 werkdagen.

1933, 31 mei: Beoordeling van 97 ontwerpen tot aanleg van Antwerpen Linker Oever (963 ha), internationaal concours uitgeschreven door IMALSO. De zeer merkwaardigeontwerpen van de architecten J.Eggerickx en R Verwilghen, evenals het ontwerp Le Corbusier, met een "Ville Radieuse", worden niet gerangschikt. Geen enkel van de ingezonden ontwerpen werd ooit gerealiseerd.

1933, 14 augustus :Voltooiing van de werken aan de kleine of voetgangerstunnel.

1933, 10 september :Plechtige ingebruikname van beide Scheldetunnels.

. 1934, 3 april : Aanbesteding tot het in vergunning geven van het Sint Annastrand, over een oppervlakte van ca 15 ha.

1934, 19 april ; Plan De Heem - Van Averbeke voor Antwerpen Linkeroever. Opdracht door IMALSO aan de hoofdingenieur-directeur De Heem en hoofdingenieur Directeur Van Averbeke tot het opmaken van een voorontwerp. Dit ontwerp voorziet een bevolking van 150.000 personen. Dit plan werd, behoudens het trcé van enkele grote lanen goedgekeurd bij K.B., niet uigevoerd.

1936 : De opschietende werken voor de toekomstige verstedelijking en ook enkele overstromingsrampen doen in de jaren dertig de leegloop uit de dorpskern ("de put" in de volksmond) toenemen. In 1936 spreekt men van nog maar twaalfhonderd inwoners.

1936 : Heropbouw op het Sint Annastrand van een houten windmolen (standaard-of staakmolen), die te Kwaadmechelen was aangekocht.

1936, 16 november : Eerste bebouwing op Linker oever.

1937, 31 mei : Uitbreiding van de concessie van 3-4-1934 met 10 ha.

TWEEDE1

1940, 12 mei : In de autotunnel worden springladingen door Franse genietroepen aangebracht.

1940, 18 mei : De autotunnel wordt door de Belgische genietroepen opgeblazen. De herstelling geschiedde nog in hetzelfde jaar.

1940 : Aanleg van een schipbrug over de Schelde.

1940 -1945 : Wereldoorlog II treft Sint-Anneke vrij erg. De kerk en een reeks gezinswoningen zijn zwaar getroffen door "vliegende bommen" na de Bevrijding. In de dertig bewoners bekopen het met hun leven. Sint-Anneke komt volledig geknakt uit de oorlog. Ook de kerkklok kon deze maal niet aan de opeising door de bezetter ontsnappen.

1944, april : Opblazen van de zgn. Batterie Cuirassée" van fort "Sint Marie" door de Duitsers.1944, 4 september : De terugtrekkende Duitse troepen blazen op de Linkeroever een deel van de autotunnel en het toegangsgebouw van de voetgangerstunnel op.

1944 - 1945 : Aanleg van een Amerikaans en een Brits legerkamp op de gronden van de linkeroever. Het eerste, genaamd "Top Hat", gelegen langs de baan Antwerpen- Sint-Niklaas, besloeg een oppervlakte van ca 170 ha, het tweede 150 ha. Beide verdwenen met de ontruiming van ons land door de geallieerde troepen.

1 juli 1945 -2 april 1946 : meer dan 270.000 G.I.'s worden via Tophat getransfereerd naar de U.S.

Even na 1945: 11de Genie Bataljon gekazerneerd te Burcht.

1646, mei : Tophat wordt opgeruimd.

1944-1959: Na de Bevrijding nemen de Predikheren of Dominicanen vijftien jaar de zorg over de Sint-Annaparochie op zich. In die relatief korte tijd verandert het uitzicht van Antwerpen-West compleet. Het vroegere dorp achter de Scheldedijk is in 1954 volledig gesloopt en de opgehoogde gronden zijn mee in het nieuwe stratenplan opgenomen. Alleen de parochiekerk blijft bestaan op niet opgehoogd niveau.

1947 : De paters Dominicanen bouwen in een klooster, richten een Studiecentrum voor Zielzorg op met de nodige accommodatie en zelfs een feestzaal (Zaal Tijl) Ze hebben ondertussen de oorlogsschade aan de kerk laten herstellen en gaan die ook verfraaien met o.a. enkele nieuwe glasramen. Het stratenpatroon ziet er nu uit als één grote vlakte met hier en daar nieuwe huizen of een huizenrij, als de aanzet van een stadswijk in wording.


1950, 3 juni : inhuldiging van een nieuwe jachthaven (300 x 110 m).

1951, 12 januari : Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp voor L.O. 1ste reeks, bestaande uit flatgebouwen en eensgezinshuizen, samen ca 950 woningen, scholen en ontspanningsruimte.

1952 : Uitbreiding van de concessie van 3-4-1934 en 31-5-1937 met 6 ha.

1952 : Bert Knorrepot gaat naar de Parochiale school Sint Anna en Joachim, in "De Put". Directeur is M. Brijssinck.

1953 : "De Put", laatste restant van het Vlaams Hoofd verdwijnt onder het opgespoten zand. De kerk, gebouwd op een heuvel in 1903, blijft als enige getuige over. Ze staat wel in een dal, nu met trappen naar beneden. Dit was mede de oorzaak dat er voortdurend wateroverlast was in de kelders van de kerk. Deze werden deels gebruikt als garage.

1953-1954 : Het St.-Thomasinstituut voor jongens en het Imelda Instituut voor meisjes komen tot stand in. Het instituut voor jongens beheren de Dominicanen zelf tot in 1956, waarna het aartsbisdom het overneemt. De zusters Ursulinen van O.-L.-V.-Waver nemen het meisjesonderwijs op zich. Linkeroever biedt van dan af katholiek kleuteronderricht, lager en middelbaar onderwijs aan...

1954 : Ten behoeve van de gelovigen van het Sint-Annastrand wordt met hun eigen inzet en onder de bezielende leiding van pater Quaghebuer, in een fraai ogend kerkje gebouwd, toegewijd aan O.-L.-V. ter Schelde. Een afzonderlijk bijgebouw doet eerst dienst als kleuterschooltje, maar zal later een parochiale functie krijgen.

1954, 8 januari: Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp van het bijzonder plan van aanleg voor L.O. 3de reeks. Het planomvat de oprichting van flatgebouwen en vrijstaande en aaneengesloten eensgezinshuizen, samen ca 978 woningen, schoolcomplex, sociaal centrum en wijkuitrusting. Oppervlakte 26 ha.

1954 -1963 : Bouw van 612 woongelegenheden op L.O. door de S.M." Huisvesting Antwerpen" naar de plaannen van de architecten L. Clijmans, J. Fuyen, V. Maeremans en F.Peeters (zie ook 12-1-1951, L.O. 1ste reeks, en 1963 L.O. 4de reeks).

1955 : De St.-Annaparochie kon met moeizaam verworven middelen een eigen parochiehuis laten bouwen nabij de parochiekerk. Daarin kreeg ook de in 1922 opgerichte parochiale openbare bibliotheek een behoorlijk onderkomen. Ze zal van dan af een gestadige opgang kennen en zelfs nog haar tachtigste bestaanjaar halen.

1956, 4 mei : Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp van "Algemeen plan van aanleg voor Antwerpen Linker Oever". Door dit plan wordt, naast vijf reeksen voor bebouwing, een groene strook van ca 120 ha aan de noord- en de zuidkant, aan de Scheldeoever, voor ontspanning bestemd.

1956, 10 aug: Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp van plan van aanleg L.O. 2de reeks, tot oprichting van 481 huizen met 2 en 3 bovenverdiepingen.

1956, 12 april : Fort "De Perel" (6 ha 89 a 86 ca) gaat bij openbare verkoop in privaat bezit over.

1957 : Sloping van het fort "Burcht", "Ferdinant", "Royal", Lacroix" of "Lacosté" (cfr 1807)

1958, 25 februari : K.B. tot instelling van de commissie belast met de studie van het probleem betreffende het bouwen van een tweede Schelde-oeververbinding.

1958 10 april : de parochie maakt deel uit van het aartsbisdom Mechelen.

1959 augustus : de Dominicanen verlaten de Linkeroever en wordt weer een diocesaan priester, met name Albert Janssen, tot pastoor op Linkeroever benoemd.

1959 tot 1979 : pastoor Albert Janssen

1979 tot 2002 : pastoor Deo Rademakers

1960: Verval van de concessies van 3-4-1934 -, 31-5-1937 en 1952, betreffende het Sint Annastrand.

1961, 1 juni : Het marinedepot werd eerst gïnstalleerd in het fort "Liefkenshoe", maar sinds 1 juni 1961 heeft het bezit van fort "Sint Marie" genomen. Daartoe had dit fort ingrijpende veranderingen ondergaan : bouw van moderne kazernes en bureaus. Een gedeelte van de buitengracht werd gedempt, een betere toegangsweg werd aangelegd.

1961, 3 september : Beoordeling van 22 ontwerpen tot aanleg van een parkwijk van ca 30 ha op L.O. Wedstrijd uitgeschreven door het Nationaal Instituut voor de Huisvesting en de Stad Antwerpen. Het programma omvat 2800 woningen overwegend in hoge bouw, aangevuld met de nodige wijkvoorzieningen.

1962 : Linkeroever gaat tot het opnieuw opgerichte bisdom Antwerpen behoren

1962, 21 oktober : Goedkeuring door het CBS van het voorontwerp voor bijzonder plan van aanleg L.O. 5de reeks. Zone voor flatgebouwenen eensgezinshuizen, in totaal 2000 woningen, aangevuld met de nodige wijkvoorzieningen.

1962, 17 november : De aanbesteding van een tweede oeververbinding wordt uitgeschreven.

1963 : Erkenning in van het gebied O.-L.-V. ter Schelde als zelfstandige parochie

1963: Goedkeuring door het CBS van het voorontwerp voor bijzonder plan van aanleg L.O 4de reeks. Oppervlakte van ca 35.5 ha voor 1526 woningen, in woningblokken en eensgezinshuizen, winkelbouw en wijk voorziening.

1963, 9 februari : Stichting van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E-3, die de bouw van de tweede oeververbinding zal financieren.

1963, 4 mei :l Ondertekening van het contract voor de bouw van de nieuwe tunnel door de Minister en vijf bouwondernemingen, die als aannemerscombinatie het werk zullen uitvoeren.

1963, 7 november : Beslissing van de Minister van Openbare Werken dat de oeververbinding zal verwezenlijkt worden door een tunnel voor voertuigen en een tunnel voor de spoorweg.

1974: Oprichting van een derde parochie, aan Sint-Lucas toegewijd, in de wijk Europark met vooral hoge appartementengebouwen en gelegen tussenin de beide andere parochies.

1965 : Opmaken van een schematisch ontwerp van aanleg, herinrichting en uitbreiding, van het Sint-Annastrand. Aanleg van speelplaatsen, een parkeerstrook een overdekt zwembad, een café-restaurant, parkeerhavens, enz.. Op een terrein van ca 55 ha.

1966: Opmaken van een voorontwerp van bijzonder plan van aanleg voor L.O. 5de reeks. Bestemming van ca 47 ha voor de bouw van 2000 woningen, met bijbehorende infrastructuur en een wijkcentrum.

1966, 28 april : K.B. betreffende het bijzonder plan van aanleg nr 12, parkwijk op L.O. ( zie ook 3-9-1961)

1966, 9 december : K.B. betreffende het bijzonder plan van aanleg nr 12-4, L.O. 4de reeks, voor het gebied begernsd door de August Vermeylenlaan, de Esmoreitlaan, de Gloriantlaan en het bijzonder plan van aanleg nr12 ((parkwijk). Dit plan voorziet, op een terrein van ca 33 ha, in de bouw van 389 eensgezinshuizen met twee verdiepingen, van 2014 appartementen in flatgebouwen van 20 en 10 verdiepingen, evenals van een winkelcentrum, een filiale der Openbare Bibliotheek en andere openbare voorzieningen.

1967: de kerk uit 1905 moet toch worden afgebroken wegens de wateroverlast. De parochiale eredienst heeft dan drie jaar plaats in het Imelda Instituut.

1970 november kan een nieuwe ruime, eigentijdse St.Annakerk, op een hoger grondniveau opgetrokken, met grote tevredenheid worden ingewijd. Het wordt meteen de tempel die op Linkeroever plaats kan bieden voor vieringen met een groot publiek en gastvrijheid kan verlenen voor concerten en soortgelijke evenementen. In de wijde omgeving geraakt zij bekend als "de blauwe kerk." Zij is ook gekenmerkt door haar doorzichtige kerktoren, die de klokken zichtbaar laat luiden. Ook haar kunstzinnige glasramen genieten ruime bekendheid.

1986 : fusie van Sint Thomas college en Imelda-instituut, onde de nieuwe naam Sint-Annacollege

1907 : Opmaken van een ontwerp tot het aanleggen van een tunnel onder de Schelde, met drie kokers, door Bertrang

1908, 14 december : Minister van Openbare Werken stuurt volgend telegram aan de voorzitter van de Studiecommissie tot inrichting van de Antwerpse agglomeratie: "Ik ben tot de bouw van een zweefbrug afwaarts van het station "Pays de Waes" besloten... Gelieve dit vraagstuk door de Comissie te doen onderzoeken". Hierop volgen geweldige reacties en discussies. Kolonel Bretrang verdedigt zijn ontwerp van een tunnel met drie buizen. Het wordt door het comité verdedigd, dat meteen de zweefbrug verwerpt.

1909, 17 juli : Bij K.B. wordt een nieuwe studiecommissie ingesteld die de verschillende manieren van oeververbindingen dient te onderzoeken.

1909, 15 okt: De studiecommissie beslist toch een zweefbrug te bouwen tussen Hoboken en Kruibeke en een wedstrijd uit te schrijven voor de aanleg van een tunnel onder de Schelde.

1909, 17 november : Besluit van de Minister tot instelling van een commissie tot bestudering van de aanleg van de Borgerweertpolder en van de bouw van een tunnel zoals voorgesteld door de vorige studiecommissie. Dit lokt talrijke voorstellen uit.

1909 : Voorstel van ingenieur Van der Mensbrugge voor een tunnel met twee buizen en een tramtunnel.

1910, februari : Voorstel van prof. J. Stübben te Berlijn voor twee metrotunnels, een opwaart en één opde hoogte van de Brouwersvliet.

1910 :Opmaken van een ontwerp tot het aanleggen van een tunnel onder de Schelde en een nieuwe stad op het Vlaams Hoofd, door prof. J. Stübben.

1910, 16 juni : Verslag van ingenieur Zanen voor een tunnel met lift en roltrappen nabij het Zuidstation.

1911 : Sloping van het fort "Isabella" of "Sint Hillaire".

1912 ,september : Indienen bij de Studiecommissie tot inrichting van de Antwerpse agglopmeratie van het ontwerp van een spoowegtunnel door ingenieur Van Bogaert.

1914, 25 maart: Opmaken van het ontwerp van de "Commission d'Etudes pour l'aménagement de l'aglomération anversoise". Eigen voorstel van de studiecommissie : een tunnel met twee buien uitkomend op de Sint Jansvliet.

1914: Aanleg van een schepenbrug over de Schelde.

1914, oktober : Opblazen van de zgn. Batterie Sous Marine" van fort "Sint Marie" door de Belgen.

1914, 9 oktober : Verwoesting van de "Kursaal" op het Vlaams Hoofd, door de Duitsers.

1914: Verwoesting van de cementfabriek "Cannon Brand" te Burcht. Nadien op moderne voet wederopgebouwd.

1914 - 1918 : uitbreiding van de versterkingen van Antwerpen, in het bijzonder op de linker Scheldeoever en in het Waasland, door het aanleggen van schuilplaatsen en verschansingen , door de Duitsers.

1914 -1918: liep zonder grote schade af voor de parochiale infrastructuur, maar tal van inwoners sloegen op de vlucht naar Zeeuws-Vlaanderen en velen onder hen keerden pas na afloop van de oorlog terug. De kerkklok werd door de bezetter opgeëist, maar kon toch gered worden.

1920, 14 januari : Verslag van ingenieur Tobie Claes ten gunste van een tunnel geschikt voor auto en tramverkeer.

1921 : Rooing van de dreef van het Kraaienhof te Burcht.

1923, 19 maart : Wet op de aanhechting van 1205 ha 44 a van Zijndrecht en Burcht, ten behoeve van de stadsuitleg op de L.O. Nieuwe oppervlakte 4025 ha 29 a 50ca. Door de grensverandering met Zwijndrecht wint Antwerpen 647 genummerde gebouwen en 563 gezinne (2426 personen) bij.

1923, 19 maart : Bij wet van deze datum wordt het houden van een aanbestedingswedstrijd voor de bouw van een tunnel vastgesteld. De aanbesteding moet ten laatste op 1 januari 1924 plaats hebben. De wet wordt niet toegepast.

1924: Ontwerp van de maatschappij"Sofina" voor de aanleg van twee ondergrondse tramtunnels onder de Schelde als deel van een ondergrondse trambaan in de stad.

1924, 10 december : De nieuwe grenzen worden door erbij betrokken besturenbij proces -verbaal van afpaling ter plaatse vastgesteld.

1925, 22 augustus : de studiecommissie tot inrichting van de Antwerpse agglomeratie kiest onder het ontwerp Van Bogaert, het ontwerp Sofina en het inmiddels ingediende ontwerp De Heem, en spreekt zich uit voor dit laatste.

1925, 24 augustus : De Heer A. Muellender stelt een financieringsmethode voor het leggen van een tunnel voor.

1926: Ontwerp Wattiez voor een spoorwegbrug opde hoogte van de Ledeganckkaai.

1926, oktober : Het zogeheten "Projet Suisse" voor een tunnel.

1926, oktober : Indiening van een Duits voorstel door de Heren Hellebosch en Barckhausen voor een brug op de hoogte van de Noorderplaats met een afrit naar de Victoriaplaats, thais Franklin Rooseveltplaats.

1928, 26 november: Doorbraken van de Scheldedijk op het Vlaams Hoofd, ter hoogte van de veerpont, ann het station en aan de Burchtseweel. Door deze dijkbreuken werd het Vlaams Hoofd erg geteisterd.

1929: Klassering bij K.B. als monument van de huizinge "Hotel de la Rose" ("De Rose, 1685) op het Vlaams Hoofd. Thans verdwenen.

1929, 9 maart : Stichting, voor de duur van 70 jaar, van de Interkommunale Maatschappij van de Linkerscheldoever (IMALSO) door de gemeenten Antwerpen, Sint-Niklaas, Zwijndrecht, Burcht, Melsele, Beveren, de provincieën Antwerpen en Oost-Vlaanderen en de Belgische Staat, met als doel, zoals de statuten het vermelden: "het aanleggen, onderhouden en exploiteren van een tunnel onder de Schelde, rect tegenover Antwerpenn alsmede het productief en te gelde maken van de gronden van de linker Scheldeoever en de uitvoering van al de werken die dit productief en te gelde maken zouden kunnen omvatten". De statuten voorzien ook het graven van een kanaal Antwerpen - gent. De IMALSO nam ook de functies van het polderbestuur van Borgerweert over. Statuten bekrachtigd door de wet van 8 mei 1929.

1929, december : Bekend maken van de aanbesteding bij wedstrijd van een tunnel.

1930, 15 september: Aanbesteding: zestig ontwerpen wordn door tien verschillende firma's ingediend. Bij vergelijking ervan blijkt dat de bouw van twee tunnels noodzakelijk is. Zij worden in januari 1931 toegewezen aan de "Compagnie Iternationale des Pieux Armés Frankignoul" te Luik.

Ca 1931 - 1937 : Elektrificatie van de buurtspoorlij Vlaams Hoofd - Temse - Hamme.

1931, 1 maart: Aanvang van het bouwen van de autotunnel; uitvoeringstermijn 1000 werkdagen.

1931, 1 juli : Aanvang van het bouwen van de voetgangerstunnel; uitvoeringstermijn 700 werkdagen.

1933, 31 mei: Beoordeling van 97 ontwerpen tot aanleg van Antwerpen Linker Oever (963 ha), internationaal concours uitgeschreven door IMALSO. De zeer merkwaardigeontwerpen van de architecten J.Eggerickx en R Verwilghen, evenals het ontwerp Le Corbusier, met een "Ville Radieuse", worden niet gerangschikt. Geen enkel van de ingezonden ontwerpen werd ooit gerealiseerd.

1933, 14 augustus :Voltooiing van de werken aan de kleine of voetgangerstunnel.

1933, 10 september :Plechtige ingebruikname van beide Scheldetunnels.

. 1934, 3 april : Aanbesteding tot het in vergunning geven van het Sint Annastrand, over een oppervlakte van ca 15 ha.

1934, 19 april ; Plan De Heem - Van Averbeke voor Antwerpen Linkeroever. Opdracht door IMALSO aan de hoofdingenieur-directeur De Heem en hoofdingenieur Directeur Van Averbeke tot het opmaken van een voorontwerp. Dit ontwerp voorziet een bevolking van 150.000 personen. Dit plan werd, behoudens het trcé van enkele grote lanen goedgekeurd bij K.B., niet uigevoerd.

1936 : De opschietende werken voor de toekomstige verstedelijking en ook enkele overstromingsrampen doen in de jaren dertig de leegloop uit de dorpskern ("de put" in de volksmond) toenemen. In 1936 spreekt men van nog maar twaalfhonderd inwoners.

1936 : Heropbouw op het Sint Annastrand van een houten windmolen (standaard-of staakmolen), die te Kwaadmechelen was aangekocht.

1936, 16 november : Eerste bebouwing op Linker oever.

1937, 31 mei : Uitbreiding van de concessie van 3-4-1934 met 10 ha.

1940, 12 mei : In de autotunnel worden springladingen door Franse genietroepen aangebracht.

1940, 18 mei : De autotunnel wordt door de Belgische genietroepen opgeblazen. De herstelling geschiedde nog in hetzelfde jaar.

1940 : Aanleg van een schipbrug over de Schelde.

1940 -1945 : Wereldoorlog II treft Sint-Anneke vrij erg. De kerk en een reeks gezinswoningen zijn zwaar getroffen door "vliegende bommen" na de Bevrijding. In de dertig bewoners bekopen het met hun leven. Sint-Anneke komt volledig geknakt uit de oorlog. Ook de kerkklok kon deze maal niet aan de opeising door de bezetter ontsnappen.

1944, april : Opblazen van de zgn. Batterie Cuirassée" van fort "Sint Marie" door de Duitsers.1944, 4 september : De terugtrekkende Duitse troepen blazen op de Linkeroever een deel van de autotunnel en het toegangsgebouw van de voetgangerstunnel op.

1944 - 1945 : Aanleg van een Amerikaans en een Brits legerkamp op de gronden van de linkeroever. Het eerste, genaamd "Top Hat", gelegen langs de baan Antwerpen- Sint-Niklaas, besloeg een oppervlakte van ca 170 ha, het tweede 150 ha. Beide verdwenen met de ontruiming van ons land door de geallieerde troepen.

1 juli 1945 -2 april 1946 : meer dan 270.000 G.I.'s worden via Tophat getransfereerd naar de U.S.

Even na 1945: 11de Genie Bataljon gekazerneerd te Burcht.

1646, mei : Tophat wordt opgeruimd.

1944-1959: Na de Bevrijding nemen de Predikheren of Dominicanen vijftien jaar de zorg over de Sint-Annaparochie op zich. In die relatief korte tijd verandert het uitzicht van Antwerpen-West compleet. Het vroegere dorp achter de Scheldedijk is in 1954 volledig gesloopt en de opgehoogde gronden zijn mee in het nieuwe stratenplan opgenomen. Alleen de parochiekerk blijft bestaan op niet opgehoogd niveau.

1947 : De paters Dominicanen bouwen in een klooster, richten een Studiecentrum voor Zielzorg op met de nodige accommodatie en zelfs een feestzaal (Zaal Tijl) Ze hebben ondertussen de oorlogsschade aan de kerk laten herstellen en gaan die ook verfraaien met o.a. enkele nieuwe glasramen. Het stratenpatroon ziet er nu uit als één grote vlakte met hier en daar nieuwe huizen of een huizenrij, als de aanzet van een stadswijk in wording.


1950, 3 juni : inhuldiging van een nieuwe jachthaven (300 x 110 m).

1951, 12 januari : Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp voor L.O. 1ste reeks, bestaande uit flatgebouwen en eensgezinshuizen, samen ca 950 woningen, scholen en ontspanningsruimte.

1952 : Uitbreiding van de concessie van 3-4-1934 en 31-5-1937 met 6 ha.

1952 : Bert Knorrepot gaat naar de Parochiale school Sint Anna en Joachim, in "De Put". Directeur is M. Brijssinck.

1953 : "De Put", laatste restant van het Vlaams Hoofd verdwijnt onder het opgespoten zand. De kerk, gebouwd op een heuvel in 1903, blijft als enige getuige over. Ze staat wel in een dal, nu met trappen naar beneden. Dit was mede de oorzaak dat er voortdurend wateroverlast was in de kelders van de kerk. Deze werden deels gebruikt als garage.

1953-1954 : Het St.-Thomasinstituut voor jongens en het Imelda Instituut voor meisjes komen tot stand in. Het instituut voor jongens beheren de Dominicanen zelf tot in 1956, waarna het aartsbisdom het overneemt. De zusters Ursulinen van O.-L.-V.-Waver nemen het meisjesonderwijs op zich. Linkeroever biedt van dan af katholiek kleuteronderricht, lager en middelbaar onderwijs aan...

1954 : Ten behoeve van de gelovigen van het Sint-Annastrand wordt met hun eigen inzet en onder de bezielende leiding van pater Quaghebuer, in een fraai ogend kerkje gebouwd, toegewijd aan O.-L.-V. ter Schelde. Een afzonderlijk bijgebouw doet eerst dienst als kleuterschooltje, maar zal later een parochiale functie krijgen.

1954, 8 januari: Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp van het bijzonder plan van aanleg voor L.O. 3de reeks. Het planomvat de oprichting van flatgebouwen en vrijstaande en aaneengesloten eensgezinshuizen, samen ca 978 woningen, schoolcomplex, sociaal centrum en wijkuitrusting. Oppervlakte 26 ha.

1954 -1963 : Bouw van 612 woongelegenheden op L.O. door de S.M." Huisvesting Antwerpen" naar de plaannen van de architecten L. Clijmans, J. Fuyen, V. Maeremans en F.Peeters (zie ook 12-1-1951, L.O. 1ste reeks, en 1963 L.O. 4de reeks).

1955 : De St.-Annaparochie kon met moeizaam verworven middelen een eigen parochiehuis laten bouwen nabij de parochiekerk. Daarin kreeg ook de in 1922 opgerichte parochiale openbare bibliotheek een behoorlijk onderkomen. Ze zal van dan af een gestadige opgang kennen en zelfs nog haar tachtigste bestaanjaar halen.

1956, 4 mei : Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp van "Algemeen plan van aanleg voor Antwerpen Linker Oever". Door dit plan wordt, naast vijf reeksen voor bebouwing, een groene strook van ca 120 ha aan de noord- en de zuidkant, aan de Scheldeoever, voor ontspanning bestemd.

1956, 10 aug: Goedkeuring door het CBS van een voorontwerp van plan van aanleg L.O. 2de reeks, tot oprichting van 481 huizen met 2 en 3 bovenverdiepingen.

1956, 12 april : Fort "De Perel" (6 ha 89 a 86 ca) gaat bij openbare verkoop in privaat bezit over.

1957 : Sloping van het fort "Burcht", "Ferdinant", "Royal", Lacroix" of "Lacosté" (cfr 1807)

1958, 25 februari : K.B. tot instelling van de commissie belast met de studie van het probleem betreffende het bouwen van een tweede Schelde-oeververbinding.

1958 10 april : de parochie maakt deel uit van het aartsbisdom Mechelen.

1959 augustus : de Dominicanen verlaten de Linkeroever en wordt weer een diocesaan priester, met name Albert Janssen, tot pastoor op Linkeroever benoemd.

1959 tot 1979 : pastoor Albert Janssen

1979 tot 2002 : pastoor Deo Rademakers

1960: Verval van de concessies van 3-4-1934 -, 31-5-1937 en 1952, betreffende het Sint Annastrand.

1961, 1 juni : Het marinedepot werd eerst gïnstalleerd in het fort "Liefkenshoe", maar sinds 1 juni 1961 heeft het bezit van fort "Sint Marie" genomen. Daartoe had dit fort ingrijpende veranderingen ondergaan : bouw van moderne kazernes en bureaus. Een gedeelte van de buitengracht werd gedempt, een betere toegangsweg werd aangelegd.

1961, 3 september : Beoordeling van 22 ontwerpen tot aanleg van een parkwijk van ca 30 ha op L.O. Wedstrijd uitgeschreven door het Nationaal Instituut voor de Huisvesting en de Stad Antwerpen. Het programma omvat 2800 woningen overwegend in hoge bouw, aangevuld met de nodige wijkvoorzieningen.

1962 : Linkeroever gaat tot het opnieuw opgerichte bisdom Antwerpen behoren

1962, 21 oktober : Goedkeuring door het CBS van het voorontwerp voor bijzonder plan van aanleg L.O. 5de reeks. Zone voor flatgebouwenen eensgezinshuizen, in totaal 2000 woningen, aangevuld met de nodige wijkvoorzieningen.

1962, 17 november : De aanbesteding van een tweede oeververbinding wordt uitgeschreven.

1963 : Erkenning in van het gebied O.-L.-V. ter Schelde als zelfstandige parochie

1963: Goedkeuring door het CBS van het voorontwerp voor bijzonder plan van aanleg L.O 4de reeks. Oppervlakte van ca 35.5 ha voor 1526 woningen, in woningblokken en eensgezinshuizen, winkelbouw en wijk voorziening.

1963, 9 februari : Stichting van de Intercommunale Vereniging voor de Autoweg E-3, die de bouw van de tweede oeververbinding zal financieren.

1963, 4 mei :l Ondertekening van het contract voor de bouw van de nieuwe tunnel door de Minister en vijf bouwondernemingen, die als aannemerscombinatie het werk zullen uitvoeren.

1963, 7 november : Beslissing van de Minister van Openbare Werken dat de oeververbinding zal verwezenlijkt worden door een tunnel voor voertuigen en een tunnel voor de spoorweg.

1974: Oprichting van een derde parochie, aan Sint-Lucas toegewijd, in de wijk Europark met vooral hoge appartementengebouwen en gelegen tussenin de beide andere parochies.

1965 : Opmaken van een schematisch ontwerp van aanleg, herinrichting en uitbreiding, van het Sint-Annastrand. Aanleg van speelplaatsen, een parkeerstrook een overdekt zwembad, een café-restaurant, parkeerhavens, enz.. Op een terrein van ca 55 ha.

1966: Opmaken van een voorontwerp van bijzonder plan van aanleg voor L.O. 5de reeks. Bestemming van ca 47 ha voor de bouw van 2000 woningen, met bijbehorende infrastructuur en een wijkcentrum.

1966, 28 april : K.B. betreffende het bijzonder plan van aanleg nr 12, parkwijk op L.O. ( zie ook 3-9-1961)

1966, 9 december : K.B. betreffende het bijzonder plan van aanleg nr 12-4, L.O. 4de reeks, voor het gebied begernsd door de August Vermeylenlaan, de Esmoreitlaan, de Gloriantlaan en het bijzonder plan van aanleg nr12 ((parkwijk). Dit plan voorziet, op een terrein van ca 33 ha, in de bouw van 389 eensgezinshuizen met twee verdiepingen, van 2014 appartementen in flatgebouwen van 20 en 10 verdiepingen, evenals van een winkelcentrum, een filiale der Openbare Bibliotheek en andere openbare voorzieningen.

1967: de kerk uit 1905 moet toch worden afgebroken wegens de wateroverlast. De parochiale eredienst heeft dan drie jaar plaats in het Imelda Instituut.

1970 november kan een nieuwe ruime, eigentijdse St.Annakerk, op een hoger grondniveau opgetrokken, met grote tevredenheid worden ingewijd. Het wordt meteen de tempel die op Linkeroever plaats kan bieden voor vieringen met een groot publiek en gastvrijheid kan verlenen voor concerten en soortgelijke evenementen. In de wijde omgeving geraakt zij bekend als "de blauwe kerk." Zij is ook gekenmerkt door haar doorzichtige kerktoren, die de klokken zichtbaar laat luiden. Ook haar kunstzinnige glasramen genieten ruime bekendheid.

1986 : fusie van Sint Thomas college en Imelda-instituut, onde de nieuwe naam Sint-Annacollege

tWEEDE2